Στο επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα υιοθετείται ο σύγχρονος ορισμός της Αγγλικής ως lingua franca (ELF), ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ ομιλητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα δεν εστιάζει σε γλωσσολογικά, πραγματολογικά ή κοινωνιογλωσσολογικά ζητήματα που αφορούν την ELF μα στις παιδαγωγικές προεκτάσεις που απορρέουν από αυτή τη λειτουργία της γλώσσας.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2015, 11:31 πμ