Διάρθρωση του ΠρογράμματοςΔιάρκεια
Το Πρόγραμμα διαρκεί από 22 Φεβρουαρίου 2016 έως 11 Ιουνίου 2016 και περιλαμβάνει 150 ώρες, οι οποίες αφορούν σεμινάρια, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασίας. Αναλυτικότερα, η κατανομή των ωρών προσδιορίζεται ως εξής: 16 ώρες συναντήσεις που παρακολουθούνται δια ζώσης ή on-line και 134 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και τελικής εργασίας. Οι συνολικά τρεις (3) συναντήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος διεξάγονται εντός Σαββατοκύριακου.

Θέματα
  • 1. Η χρήση και η διδασκαλία της Αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας (προκλήσεις, θεωρητικές και παιδαγωγικές προεκτάσεις, πρακτικές εφαρμογές κ.ά.).
  • 2. Η χρήση της Αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας επικοινωνίας (ιδιαιτερότητες, προκλήσεις, θεωρητικές και παιδαγωγικές προεκτάσεις, κ.ά.).
  • 3. Η διδακτική με επίγνωση της λειτουργίας της Αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας επικοινωνίας (στόχοι, μέθοδοι, εκπαιδευτικές πρακτικές και εφαρμογές κ.ά.).
  • 4. Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Αγγλικής στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (η σημασία του διαδικτύου στη χρήση της Αγγλικής, τρόποι αξιοποίησης στην εκπαιδευτική πράξη κ.ά.).
Εκπαιδευτική Μεθοδολογία – Τρόπος Διεξαγωγής
  • Οι συμμετέχοντες συγκροτούν Τμήμα Μάθησης 22-28 ατόμων.
  • Λαμβάνουν ηλεκτρονικά και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό (Study Book), που είναι ειδικά διαμορφωμένο με τη μέθοδο της μάθησης από απόσταση. Το υλικό, 120 περίπου σελίδων, περιέχει κείμενα, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναστοχαστικά ερωτήματα, παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές, βιβλιογραφία, οδηγό για περαιτέρω (προαιρετική) μελέτη, καθώς και βίντεο που σχετίζονται με τα θέματα στα οποία εστιάζει το Πρόγραμμα.
  • Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες/υπευθύνους του Προγράμματος και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς.
  • Κάθε συμμετέχων συμμετέχει δια ζώσης (στις εγκαταστάσεις της ΕΕΕΕ στην Αθήνα) ή on-line (μέσω τηλεδιάσκεψης από όπου επιθυμεί) σε τρεις συμβουλευτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Οι συναντήσεις αυτές διεξάγονται εντός Σαββατοκύριακου. Για την on-line συμμετοχή απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρότι οι συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του Προγράμματος, γιατί βοηθούν ώστε να εμπεδώνουν οι συμμετέχοντες τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και να συνεργάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται μεταξύ τους και με τους υπευθύνους
  • Οι συμμετέχοντες εκπονούν δραστηριότητες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις αποστέλλουν στους υπευθύνους και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Στις δραστηριότητες αυτές καλούνται να εξετάσουν με κριτική ματιά τα θέματα στα οποία εστιάζει το Πρόγραμμα και να ανταποκριθούν στα υποχρεωτικά αναστοχαστικά ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο επιμορφωτικό υλικό. Στο τέλος του Προγράμματος εκπονούν εργασία και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Οι συμμετέχοντες που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους κατά τη διάρκεια της τελικής συμβουλευτικής συνάντησης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος προϋπόθεση αποτελεί η αποστολή απαντήσεων στις υποχρεωτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο επιμορφωτικό υλικό και η εκπόνηση της τελικής εργασίας.

Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπου αναγράφεται ο τίτλος και η διάρκεια του Προγράμματος. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης αφορά επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών (150 ώρες) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Last modified: Saturday, 6 February 2016, 5:11 PM